LAMPIROCK RY

Lampirock -yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lampirock ry ja sen kotipaikka on Tuusula.

2.1 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää musiikin harrastajia sekä ammattilaisia yhteiseen toimintaan sekä elävän että konemusiikin esittämismahdollisuuksien lisäämiseksi ja lähialueen musiikin laadun ja monipuolisuuden parantamiseksi.

2.2 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain Lampirock -tapahtuman Tuusulan Jokelassa ja mahdollisesti muita tapahtumia. Yhdistys voi auttaa järjestämään konsertteja, kokouksia, juhlia, koulutus- esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja kotimaassa ja ulkomaille, vaikuttaa julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi elävän musiikin esittämiselle ja pyrkii järjestämään muusikoille harjoitus- ja esiintymismahdollisuuksia.

2.3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita. Yhdistys voi asiainmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia, rahankeräyksiä ja tarkoituksiaan edistäviä huutokauppoja sekä musiikkimessuja. Yhdistys voi omistaa tarkoituksiaan edistäviä äänilevy-yrityksiä. Yhdistys voi harjoittaa tarkoituksiaan edistävää julkaisutoimintaa. Yhdistys voi jakaa kunniamainintoja ja -kirjoja.

2.4 §

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuneille. Kaiken taloudellisen toiminnan tarkoituksena on ainoastaan yhdistyksen järjestämien kohdassa 2.1 § olevien tarkoitusperien toteuttaminen.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoitusperät.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hakemuksesta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen kokousten päätösten pohjalta yhdistyksen hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa, kun vuosikokous on sen valinnut ja kestää seuraavaan vuosikokoukseen, kunnes seuraava hallitus on valittu.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja yksin tai hallituksen kirjallisesti erikseen ilmoittama henkilö. 8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla henkilökohtaisesti osoitetuilla todisteellisilla tiedonvälityskeinoilla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
 3. tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.